Jagttrofæimport og hjemtagelse af trofæer

En række vildtarters trofæer er omfattet at visse bestemmelser omkring import og hjemtagelse. Så længe der er tale om almindelige jagttrofæer fra EU og Norge giver det ikke anledning til nævneværdige problemer, men hvis der er tale om jagttrofæer omfattet af CITES er reglerne ganske komplicerede.

Normalt vil jagtudbyderen have helt styr disse dele, men man bør sikre sig at dette også er tilfældet inden afrejse. 

Læs også om trofæbehandling.

Om CITES 

Konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter er en international aftale som trådte i kraft 1. juli 1975.

Aftalen kaldes Washingtonkonventionen efter den by, hvor aftalen i 1973 faldt på plads mellem en række lande. Internationalt er konventionen bedst kendt som CITES efter den engelske forkortelse af Conventionen on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.
I Danmark har konventionen været gældende siden 24. oktober 1977, og pr. 1. juli 2009 har 175 lande over hele verden tiltrådt konventionen.

CITES er en international konvention til kontrol af handlen (over landegrænser) med vilde dyr og planter. Det sker gennem overvågning og regulering af den internationale handel. Målet er, kun at tillade en bæredygtig handel - dvs. at man fjerner ikke mere fra bestandene af vilde dyr og planter, end de kan bære.
I praksis betyder det, at det kræver særlige tilladelser eller i visse tilfælde er helt forbudt at handle med visse dyr og planter - levende såvel som døde og produkter fremstillet af deres skind, fjer, tænder, mm.

CITES omfatter omkring 4.800 dyrearter og ca. 25.000 plantearter. Arterne er, afhængig af hvor truede de er, opført på liste I, II eller III. Godt 1.000 af dem er så stærkt truede, at handel med dem er totalt forbudt (liste I). For de øvrige kræves særlige tilladelser til ind- og udførsel (liste II og III).

CITES har eksisteret siden 1975. Stater/lande (kaldet "parter") tiltræder frivilligt CITES og forpligter sig derved til at overholde konventionen. Konventionen skal gennemføres ved lov i de lande, som tiltræder CITES. CITES adskiller sig fra mange andre konventioner ved at indeholde en række meget konkrete forpligtelser og lande, som ikke overholder disse risikerer sanktioner fra de øvrige parter.
Danmark har ud over en dansk CITES-bekendtgørelse fælles CITES regler med de øvrige EU-lande i form af diverse EU forordninger.

CITES myndighed i Danmark er Skov- og Naturstyrelsen for så vidt angår dyr og ikke-levende planter og plantedele og Plantedirektoratet for så vidt angår levende planter og plantedele.
Kilde. www.skovognatur.dk

Her kan du finde dyr og planer omfattet af CITES www.skovognatur.dk

Hvis du er i tvivl om hvorvidt det trofæ, som du planlægger at hjemtage kan det anbefales, at kontakte Skov cites@sns.dk
www.skovognatur.dk

Import af jagttrofæer CITES mm. fra lande udenfor EU
www.skovognatur.dk

Søg efter dyr og planter omfattet af CITES 
I EU regi findes en database med dyr og planter omfattet af Washingtonkonventionen/CITES. Her kan der søges ud fra forskellige kriterier: www.unep-wcmc.org

Ansøgningskema CITES 

Sidste nyt 12.11.2010;

Forordning 997/2010 om “suspending the introduction into the Union of specimens of certain species of wild fauna and flora” blev publiceret i Den Europæiske Unions Tidende L 290/1 d. 6. Nov. 2010..Den vil træde i kraft på den 20. dag efter offentliggørelsen og være bindende i alle enkeltheder og gælde umiddelbart i hver medlemsstat. 
Den nye forordning ophæver den tidligere 359/2009 af 30. april 2009.

En ændring af interesse for jægere, er, at EU's videnskabelige undersøgelsesgruppe har konkluderet, at suspenderingen af indførelsen på jagttrofæer fra Kara Tau argali (Ovis Ammon nigrimontana) (mountain sheep) fra Kasakhstan ikke længere er nødvendig. Dette samme gældende en række andre trofæer.

Den fuldstændige liste over arter og oprindelseslande kan ses i teksten til Kommissionens forordning, som blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende EU på alle officielle sprog:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:290:0001:0021:EN:PDF

For øvrige arter, for hvilke jægere kan have interesse, vil følgende (alle Bilag A-arter) fortsat være opført som suspenderet i forhold til import:
- Ulv (Canis lupus) fra Hviderusland, Kirgisistan og Tyrkiet;
- Brun bjørn (Ursus arctos) fra British Columbia (Canada);
- Asiatisk sort bjørn (Ursus thibetanus) fra Den Russiske Føderation;
- Europæisk los(Lynx lynx) fra Aserbajdsjan;
- Markhor (Capra falconeri) fra Usbekistan.

En importtilladelse for et jagttrofæ i et af de ovennævnte tilfælde vil blive nægtet (medmindre ansøgningen indgives inden ikrafttrædelsen af forordningen, eller trofæet er en del af bohavet for en person, der flytter ind i EU).